INFORMATION

BETALNING

På samtliga priser tillkommer lagenlig mervärdesskatt (25%). Om inget annat särskilt avtalats så debiteras utfört arbete vid avslutat uppdrag. För arbete och avtal som beräknas pågå under längre tid än en (1) månad skall klienten betala AddCorp ett månatligt arvode för utfört arbete och ersättning för uppkomna kostnader, i enlighet med uppdragsspecifikation. Utifall att betalning uteblir har AddCorp rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Betalning skall ske inom 10 dagar efter mottagande av faktura. Vid betalningsförsening utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen § 4, 1st. samt § 6. 

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FORCE MAJEUR

AddCorp ansvarar endast för direkt skada som på grund av grov vårdslöshet orsakats klienten och då endast med ett maximalt belopp motsvarande det arvode som AddCorp faktiskt erhållit av klienten för det aktuella uppdraget. AddCorp ansvarar inte i något fall för indirekt skada. AddCorp ansvarar inte heller för några följder av lämnad rådgivning utifall klienten väljer att inte följa givna råd i sin helhet eller att agera i strid med dessa. I händelse av myndighetsbeslut, strejk, lockout, krig, eldsvåda, olyckshändelse eller andra händelser utanför parternas kontroll och som leder till att uppdraget förhindras eller fördröjs, ansvarar part inte för någon ekonomisk eller annan skada, som därvidlag kan uppstå, direkt eller indirekt, av sagda händelse. 

GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Den 25 maj 2018 träder EU-förordning 2016 / 679 Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Lagen reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter PUL (personuppgiftslagen).

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vår policy beskriver hur AddCorp KB (nedan betecknad som ”AddCorp” eller ”Bolaget”) som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till potentiella och befintliga kunder, partners, leverantörer samt myndigheter.

 

AddCorp KB har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter: 

Organisationsnummer: 969723-6256
Adress: Holländargatan 27, 13 59 Stockholm     
Telefon: 073-50 88 928

Hemsida:www.addcorp.net

Frågor och synpunkter angående denna policy eller Bolagets behandling av personuppgifter ställs till bolaget genom användande av kontaktuppgifterna ovan eller direkt till vår GDPR-ansvarige: Jurist, André Hanes. Telefon: 073-50 88 928.

E-post: andre@addcorp.net

SAMMANFATTNING

Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

1.  AddCorp strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.

2. Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation, kontouppgifter, uppdrags- och annan sakinformation som lagras i samband med ett uppdragsavtal.

3. Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke och/ eller intresseavvägning/ berättigat intresse.

4. Personuppgifter som är klassificerade som känsliga kommer bara behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke från dig. 

5. Efter avslutat tjänsteuppdrag lagras dina personuppgifter i våra interna system endast upp till den tidpunkt som stipuleras enligt lag, avtal, samtycke och/ eller intresseavvägning/ berättigat intresse.

6. Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

 

Ändamålet med insamlingen av dina personuppgifter är att Bolaget ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Dina uppgifter samlas in för att kunna hantera avtalat uppdrag samt för att ha möjlighet till nödvändig kommunikation angående detta. Vi strävar efter att värna om individens integritet och att du skall vara säker på att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi arbetar i enlighet med gällande lagar, det vill säga fram till den 25 maj 2018 personuppgiftslagen (”PUL”) och därefter den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), med kompletterande nationell lagstiftning, som träder i kraft den 25 maj 2018. Policyn förklarar hur och varför AddCorp samlar in och hanterar personuppgifter rörande sina potentiella och befintliga kunder, partners, leverantörer samt myndigheter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot Bolaget och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Exempel på detta är namn, kontaktinformation, personnummer, foto, mobilnummer och mailadress samt annan sakinformation som är knuten till personen. Vi avråder våra kunder att delge känslig information som rör hälsa, religiös, politisk och filosofisk övertygelse, etniskt ursprung, fackligt medlemskap samt uppgifter om könstillhörighet. Om vi tillhandahåller information som vi anser vara känslig kan vi med ditt godkännande be om att få radera eventuella personuppgifter.

HUR PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS OCH LAGRAS

Policyn gäller för alla personuppgifter som behandlas av Bolaget och som är att hänföra till Bolagets potentiella och befintliga kunder, partners, leverantörer och myndigheter. I samtliga av dessa relationer kommer Bolaget att inhämta, registrera, lagra, organisera, bearbeta, sammanställa, använda, presentera, radera eller på andra sätt behandla personliga uppgifter. 

Information samlas i regel in genom att du själv delger Bolaget den men den kan också kompletteras från offentliga register och/ eller externa källor. Den information som samlas in är; namn, bostadsadress, e-postadress, mobilnummer och du kan även välja att delge oss annan sakinformation som är kopplad till Dig som person i ett uppdrag. Dina personuppgifter kommer att behandlas internt och vi kan även komma att dela dina personuppgifter med partners och/ eller myndigheter som anlitas för vår räkning i ett uppdrag. Dina personuppgifter lagras av Bolaget så länge det är nödvändigt för de ändamål som specificeras här ovan. Dina personuppgifter kommer efter avslutat uppdrag att lagras i våra interna system endast upp till den tidpunkt som stipuleras enligt lag, avtal, samtycke och/ eller intresseavvägning/ berättigat intresse. Bolaget gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och vidtar också rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och korrekta.

Bolaget säljer eller överlåter inte Dina personuppgifter till någon tredje part. I de fall där personuppgifter delas med annan part eller myndighet så är det för att kunna fullgöra Bolagets uppdrag gentemot dig i enlighet med lag, avtal, samtycke och/ eller berättigat intresse/ intresseavvägning. Bolaget behandlar normalt dina personuppgifter inom EU/EES och i de fall som personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställs att tredje part lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

KAKPOLICY

Bolagets webbplats samlar in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies) och liknande teknik, till exempel IP-adresser, region eller område där en dator har anslutits till internet, typ av webbläsare, operativsystem och annan information om användning. Användandet av kakor syftar till att ge dig en bättre webb-upplevelse. Bolaget sammanställer och/ eller använder inte denna information i något kommersiellt eller annat avseende. Du kan själv radera kakor från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras. Om du väljer att inaktivera kakor på Din webbläsare, kan det innebära att viss funktionalitet på vår webbplats slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas.

VARFÖR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Bolaget utför är att tillhandahålla och utföra avtalade tjänster gentemot dig. Den lagliga grunden för behandlingen är stipulerad i lag, baserat på avtal, samtycke och/ eller intresseavvägning/ berättigat intresse. Med berättigat intresse avses att behandlingen är nödvändig för att Bolaget skall kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot dig. Dina uppgifter samlas in för att hantera avtalat uppdrag samt för nödvändig kommunikation kring detta.

DINA RÄTTIGHETER 

Rätt att bli raderad.  Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade.Du kan när som helst begära radering av delar av eller samtliga dina personuppgifter hos Bolaget som vi inte är skyldiga att lagra enligt lag. Du kan även begära att vi raderar de personuppgifter som vi samlat in om dig vilket innebär att all information om dig försvinner ur vårt system med undantag för den information som vi är skyldig att lagra enligt lag, exv. verifikat och underlag enligt bokföringslagen

 

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.

 

Rätt till dataportabilitet. Du ha rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag.

 

Kontakta oss via mail@addcorp.net om du har frågor eller om du vill använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter.

KLAGOMÅL

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

 

Kontaktuppgifter:

Sverige: Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

EU-REGLERINGAR

 

FEBRUARI 2017

 

Nya EU regler gör det nödvändigt att se över behovet av ett testamente! 

 

ARV

Genom EU-förordning 650 / 2012, gäller fr. o.m. augusti 2015 nya regler beträffande vilket lands arvsrätt som ska tillämpas. Principen att den avlidnes medborgarskap bestämmer tillämplig lag ändras i de fall där det saknas ett giltig förordnande (testamente) som stipulerar något annat, till att istället bli den avlidnes   hemvist som bestämmer vilken lag som tillämpas.

 

Bor Du tidvis eller hela året i ett annat EU-land, ex. Spanien så berörs Du av de nya reglerna och bör se över Din situation. Regeln säger att det är "hemvist" som styr och för att undvika risker i samband med tillämpningen av ny lagstiftning så rekommenderar vi alla svenskar som även tidvis bor i annat EU-land att upprätta ett testamente. Det är också viktigt att detta görs på rätt sätt d v s att testamentet formellt accepteras av båda länders aktuella lag. 

TESTAMENTE
Genom denna förordning blir det nödvändigt för alla svenskar som bor i Spanien att upprätta ett testamente om man vill försäkra sig om att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt svenska arvsregler (ex. bröstarvinges laglott, makes arvsrätt, 4 basbelopps-regeln för efterlevande make, ej personligt skuldansvar för dödsboets skulder etc.). I annat fall (utan testamente) tillämpas spansk arvsrätt automatiskt, vilket ger ett helt annat och ofta oönskat utfall. 

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång av Ditt behov av ett testamente ex. i samband med de nya EU-reglerna. 

Paketpris för rådgivning, testamente utformat av svensk jurist, inklusive vittne och notarie registrering, när så krävs.
Våra jurister har stor vana att upprätta testamente och kan snabbt bedöma Din individuella situation och upprätta ett giltigt testamente som garanterar att svensk arvsrätt gäller och att Dina önskemål respekteras.  Enklast börjar Du med att sända oss ett e-mail eller genom att ringa oss på + 46 73 50 88 928.